"/>

ඉගෙනුමට අත - හිත

2015-06-15 10:15:00       724
feature-top
විද්‍යා අංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරමින් සිටින ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති සිසුවියකටත්, එම අංශයෙන් උසස් පෙළ ඉහළින් සමත් වුව ද විශ්ව විද්‍යාලයට නොතේරුණු සිසුවකුටත් අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් උදව් දීමට කැමැත්තෙන් සිටිමි.

විභාග ප්‍රතිඵල ඇතුළු අදාළ සියලු විස්තර මාපිය භාරකරුවන් මඟින් මවෙත යොමු කරන්න.

සිළුමිණ පාඨකයකු විසින් යොමු කරන ලද ලිපියක් ඇසුරිනි.

මේ සඳහා ඉදිරිපත් වන අය තමාට අදාළ තොරතුරු ලිඛිතව පහත ලිපිනයට තැපෑලෙන් එවිය යුතු බව සලකන්න. සියලු ඉල්ලීම් අදාළ අනුග්‍රාහක මහතාට යොමු කැරේ. මේ වන විටත් ඒ මහතා නෙළුම්විල ඔස්සේ හමුවුණු මෙබඳු සිසුවියකට හා සිසුවකුට උපකාර කරමින් සිටින බව ද කිව යුතු ය.Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »