නෙළුම් විල

දිවි සටන


ගුරු වරුණ


අමුතු කතාව


වඩේ රස


වැහි දවස


වැහි දවස

උදෑසනකි කොළඹ කොටුවේ දුම්රිය ස්ථානයයි. දුම්රියෙන් බට මම සුපුරුදු පරිදි දුම්රිය ස්ථා‍නයේ පිටුපස ගේට්ටුවෙන් පිටව යෑමට ගියෙමි.

රෑ සටහන


දම් සබාව


ගලේ දේවාලය


ගේ කෑල්ල


පුදුම සාදය


නෙළුම් විල


බත් පත


නෙළුම් විල


රතු මල්


විපතක මහත!


සංගීත පාඩම


More News »

add_one